Sinds een paar jaar is het verplicht om als accountant (AA/RA) een beroepseed af te leggen (dit conform de Verordening op de Beroepseed voor accountants). Dit wordt nu meteen tijdens de diploma-uitreikingen van de NBA-praktijkopleidingen gedaan. Verder moesten alle reeds ingeschreven accountants vóor 1 mei 2017 de beroepseed afleggen. Ikzelf heb dit eind 2016 gedaan. Dit was tijdens een speciaal door de NBA georganiseerde bijeenkomst. Maar wat betekent deze beroepseed nu eigenlijk?

De beroepseed betekent in feite dat de accountant benadrukt dat hij/zij het beroep naar eer en geweten uitvoert. De eed stelt dat de accountant zich bewust is dat hij/zij moet handelen in het algemeen belang en zich houdt aan de fundamentele beginselen van vakbekwaamheid, zorgvuldigheid, vertrouwelijkheid, integriteit en objectiviteit. Deze fundamentele beginselen staan beschreven in de VGBA (Verordening Gedrags- en Beroepsregels Accountants). Iedere accountant heeft de plicht zich hier aan te houden. Ik zal deze beginselen binnenkort nog eens uitgebreid behandelen in een vervolgblog.

De tekst van de beroepseed van de accountants luidt als volgt:

¨Ik ben mij ervan bewust dat ik als accountant dien te handelen in het algemeen belang.

Ik oefen mijn beroep uit met een professioneel-kritische instelling. In de uitoefening van mijn beroep als accountant laat ik mij leiden door fundamentele beginselen van integriteit, objectiviteit, vakbekwaamheid en zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid.

Ik houd mij aan de wetten en regelgeving die op mijn beroep van toepassing zijn.

Mijn professionaliteit brengt met zich mee dat ik geen handelingen verricht waarvan ik weet of behoor te weten dat die het accountantsberoep in diskrediet kunnen brengen.

Zo waarlijk helpe mij God almachtig/dat beloof/dat verklaar ik.¨

Tijdens mijn opleiding tot accountant werd je ook bewust gemaakt van de ¨eer van stand¨ waar accountants zich te allen tijde aan moet houden, zowel zakelijk als in je privéleven (dus 24/7). De eer van stand stond beschreven in de oude GBA. Hiermee krijgen accountants de verplichting om niets te doen waarvan hij/zij weet, of behoort te weten, dat hierdoor het beroep wordt geschaad.

Bron: NBA